biuro czynne od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin, tel./fax (81) 534 70 48, tel. (81) 534 25 98, lubelska@izbaarchitektow.pl

Egzamin na uprawnienia budowlane

 

Terminy egzaminów w 2023 r.

sesja letnia -2 czerwca 2023 r. godz. 10°°
termin składania wniosków o nadanie uprawnień w sesji letniej  - 2 marca 2023 r.

 

sesja zimowa  - 1 grudnia 2023 r.  godz. 10°°
termin składania wniosków o nadanie uprawnień w sesji zimowej - 1 września 2023 r.

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami (pobierz .pdf)

Osoby pragnące przystąpić do egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej powinny złożyć Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej lub Wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu (-> Dokumenty do pobrania) co najmniej na 3 miesiące przed datą egzaminu. Do wniosku należy dołączyć 2 prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej. Osoby składające wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu ustnego do wniosku załączają potwierdzenie opłaty za egzamin.
Prace projektowe należy odebrać z biura LBOIARP po zdaniu egzaminu.

Wnioski należy składać w biurze LBOIARP we  wtorki, środy i piątki  w godz. 9°°-17°°. 

Przyjmujemy tylko kompletne wnioski z odpowiednimi załącznikami wg wykazu ze str. nr 2 wniosku (w tym 2 projekty budowlane)

Wniosek wraz załącznkami (poza projektami budowlanymi) należy złożyć w papierowej teczce opisanej nazwiskiem, adresem, adresem  e-mailowym i numerem telefonu.

 Od 3 marca 2023 r. wysokość opłaty wynosi: 

dla uprawnień , o których mowa w:

      1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) :      

                 a. z tytułu kwalifikowania 1390 zł. (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

                 b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390 zł. (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

                 c. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820 zł. (osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

 

      2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z póź. zm.)-(uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi) :

                 a. z tytułu kwalifikowania 2090 zł. (dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

                 b. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090 zł. (dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100),

                 c. z tytulu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200 zł. (tysiąc dwieście złotych 00/100).                                                         

Opłatę za kwalifikowanie/egzamin należy uiścić na rachunek bankowy

Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP nr 81 1020 3147 0000 8302 0003 8703.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)